Wyszukiwarka

LogowanieKoszyk


Twój koszyk jest pusty.

Koszty wysy?ki

Kurier - p?atno?? z gry

 • do 5kg - 24.00z?
 • do 10kg - 28.00z?
 • do 15kg - 32.00z?
 • do 20kg - 35.00z?
 • do 25kg - 37.00z?
 • do 30kg - 39.00z?
 • do 35kg - 65.00z?
 • do 40kg - 70.00z?
 • do 50kg - 85.00z?
 • do 60kg - 87.00z?
 • do 70kg - 90.00z?

Kurier - za pobraniem

 • do 5kg - 26.00z?
 • do 10kg - 30.00z?
 • do 15kg - 35.00z?
 • do 20kg - 38.00z?
 • do 25kg - 40.00z?
 • do 30kg - 42.00z?
 • do 35kg - 68.00z?
 • do 40kg - 72.00z?
 • do 50kg - 87.00z?
 • do 60kg - 90.00z?
 • do 70kg - 98.00z?

Regulamin sklepu

1.Sklep internetowy http://www.basenylux.eu/sklep.html (zwany dalej sklepem) umo?liwia nabywanie za pomoc? sieci ?rodkw i produktw zwi?zanych z bran?? basenow? i spa

2.Sklep jest prowadzony przez firm? Modern z siedzib? w Opolu (45-634) przy

ul. Podbornej 4 NIP: 911 163 37 18 Regon 277151165 (zwany dalej Administratorem),

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 530 026 566.

3.Sklep umo?liwia Kupuj?cym zawarcie z Administratorem umowy odp?atnego nabycia

(zakupu ) oferowanych towarw.

4.Zamwienia na produkty przyjmowane s? 24/dob? przy u?yciu maila. formularza na stronie

oraz innych sposobw podanych w dziale kontakt.

5.Dokonuj?c zakupu, Kupuj?cy wyra?a zgod? na natychmiastow? realizacj? umowy dostaw? zamwionego towaru niezw?ocznie po otrzymaniu p?atno?ci przez Administratora . Czas realizacji zamwienia  to maksymalnie 14 dni roboczych, po otrzymaniu p?atno?ci.

Produkty wysy?amy kurierem na adres podany podczas sk?adania zamwienia

6.Dokonanie Zakupu wymaga podania przez Kupuj?cego danych osobowych. W takim wypadku zbierane dane s?u?? jedynie do obs?ugi transakcji. Kupuj?cy podaj?c dane osobowe w trakcie procesu Zakupu potwierdza, i? dane te s? zgodne z prawd?. Kupuj?cy ma prawo wgl?du w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt poczt? lub poczt? elektroniczn? z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 Regulaminu. Dokonuj?c Zakupu Kupuj?cy wyra?a zgod? na wystawienie rachunku bez podpisu.

7. Wszystkie podane ceny s? cenami zawieraj?cymi podatek VAT i s? prezentowane w polskich z?otych. Cenami wi???cymi s? ceny podane na stronach produktw w dniu z?o?enia zamwienia.

8.Zawarto?? strony w domenie http://www.basenylux.eu/sklep.html oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej Prawa do zawartych w sklepie materia?w i plikw tworz?cych sklep przys?uguj? Modern i nie mog? by? wykorzystywane przez osoby trzecie w tym jako element innych stron WWW

9.Kupuj?cy ma prawo zg?osi? reklamacj? poczt? elektroniczn? lub na adresy podane w pkt.2 regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od z?o?enia

10.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r O prawach konsumenta ( art. 27 ) Kupuj?cy ma prawo w terminie 14 dni odst?pi? od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztw za wyj?tkiem kosztw zwrotu towaru (np. przesy?ki kurierskiej)

Mog? Pa?stwo rwnie? wype?ni? i przes?a? formularz odst?pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o?wiadczenie drog? elektroniczn? na naszej stronie internetowej

 

 

FORMULARZ ODST?PIENIA OD UMOWY

 

Modern

Opole 45 634

ul. Podborna 4

tel.530 026 566

 

 

 

            Ja/My........................................zamieszka?y/a...............................................................         niniejszym informuj?/informujemy             firme Modern z siedzib? w Opolu  o     moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y z dnia ................

                nast?puj?cych rzeczy:

 

 

 

 

 

                                            Data                                                                                    Podpis

 

(*) Niepotrzebne skre?li?.

(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

 

 

INSTRUKCJA ODST?PIENIA OD UMOWY

 

 

Mog? Pa?stwo rwnie? wype?ni? i przes?a? formularz odst?pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o?wiadczenie drog? elektroniczn? na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listem poleconym na adres Modern ul. Podborna 4 45 634 Opole. Je?eli skorzystaj? Pa?stwo z tej mo?liwo?ci, prze?lemy Pa?stwu niezw?ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst?pieniu od umowy przyk?ad poczt? elektroniczn?).

Mo?emy wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, ktre zdarzenie nast?pi wcze?niej..

 

Prosz? odes?a? lub przekaza? nam rzecz  na adres Modern  45 634 Opole ul. Podborna 4 , niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie p?niej ni? 14 dni od dnia, w ktrym poinformowali nas Pa?stwo o odst?pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je?eli ode?l? Pa?stwo towar przed up?ywem terminu 14 dni. B?d? Pa?stwo musieli ponie?? bezpo?rednie koszty zwrotu rzeczy

Odpowiadaj? Pa?stwo tylko za zmniejszenie warto?ci rzeczy  wynikaj?ce z korzystania z niej w sposb inny ni? by?o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy..

Je?eli skorzystaj? Pa?stwo z tej mo?liwo?ci, prze?lemy Pa?stwu niezw?ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst?pieniu od umowy poczt? elektroniczn?.

Jednocze?nie informujemy ?e mo?emy wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, ktre zdarzenie nast?pi wcze?niej.

Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie dotyczy tzw. produktw personalizowanych czyli takich, ktre s? wykonywane na specjalne ?yczenie klienta (np. produktw z naklejonymi specjalnymi etykietkami z logo klienta).

11.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z wa?nych przyczyn, w szczeglno?ci w razie zmiany przepisw prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zakupy, ktrych realizacja rozpocz??a si? przed wej?ciem w ?ycie nowego Regulaminu b?d? realizowane wed?ug zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

Budowa Basenw

promocja

MONTA? GRATIS!!!

Opinie klientwProdukty firmy Modern - SaunyLux w pe?ni spe?ni?y moje oczekiwania.

Mariusz - Prezes NKB Namys?w
Bogata oferta z ktrej najbardziej wyszukane pomys?y s? realizowane

Damian - Architekt SETTE Wroc?aw


Sprawna obs?uga i monta?. Teraz TYLKO relaks !!!

Mariusz - Nauczyciel WF Opole
Fachowe doradztwo, dostosowane do potrzeb i oczekiwa?. Sprawny monta?.

Marek - Przedsi?biorca Domaradz
Estetyka wykonania. Zwracanie uwagi na detale. Poprostu profesjonalizm w ka?dym szczegle.

Magdalena - Wroc?aw
Szczeglnie polecamy Pa?stwu: baseny wewn?trze oraz zewn?trzne
Nasi doradcy projektowo-handlowi dzia?aj? mi?dzy innymi w takich miastach jak: Opole, Warszawa, Wroc?aw

...